ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560


ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 950 คน
ที่มา : 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

 

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

....................................

 

                        ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

   กลุ่มงาน      เทคนิคทั่วไป

   ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติเกี่ยวกับ

(๑)    รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์  ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์

(๒)    ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์

(๓)    ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔)    ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร

(๕)    ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์

(๖)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(๗)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง     ๑  อัตรา

ค่าตอบแทน   ๑๓,๘๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง    ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการเลือกสรร

         คุณสมบัติทั่วไป

(๑)    มีสัญชาติไทย

(๒)    มีอายุ ๑๘ ปี

(๓)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

 

(๒)

 

          (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

               หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการการส่วนท้อถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑)     จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวบาล

๒)     สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

๓)     เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

                  ฯลฯ

๓. การรับสมัคร

                ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

                           (ในกรณีรับสมัครด้วยตัวเอง) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่...๙....เดือน....ตุลาคม.. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ..๑๖...เดือน....ตุลาคม....๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

                          (ในกรณีรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์) ผู้สนใจสมัครได้ที่.................................-..................................

ตั้งแต่วันที่........................................-....................................ถึง.............................-.........................................................

                 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                         ๑)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

     ๒)สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่.....๑๖.... ตุลาคม ๒๕๖๐......

          ในกรณีทีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  วันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

        ๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

        ๔)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

        ๕)หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

                           ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี)

      ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้...................-.....................

      เมือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการประเมินฯ

๓.๔ เงือนไขในการรับสมัคร

      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

(๓)

 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

        ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่.....๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.........

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

    ๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้

 

 

          หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม                      

       วิธีการประเมิน

 ๑. ความรู้

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป

๑.๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์                  

        พืชอาหารสัตว์

        ๒๐๐

๑๐๐

      ๑๐๐

 

         สอบข้อเขียน

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

   ๒.๑ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว       

   ๒.๒. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

   ๒.๓.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

    ๒.๔  มัทักษะในการแก้ปัญหา

๓  คุณสมบัติส่วนบุคคล

      ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา            

          ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิบัติภาณไหวพริบ      

      ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์

      ๓.๔ ทัศนคติ และแรงจูงใจ

      ๒๐๐

 

๕๐

 

๕๐

๕๐

๕๐

๑๐๐

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

 

        โดยวิธีทดสอบตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ์

                      รวม

        ๕๐๐

 

       

 

      ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

     

๑.      เกณฑ์การตัดสิน

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

      การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๒  ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ       กำหนด๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี

๘.   การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

 

                        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างต่อเมื่อศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคามได้รับโอนเงินงบประมาณจ้างปี ๒๕๖๑จากกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

                                          ประกาศ  ณ  วันที่    6     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526